VIDEO CHỌN LỌC

"Gây sự" rồng Komodo, rắn hổ mang bị cắn nát thân
Với hàm răng sắc nhọn, rồng Komodo dễ dàng cắn nát thân con rắn hổ mang chúa rồi quật chết con mồi trước khi ăn thịt.